Grade 7 Filipino Modyul: Mga Pangunahin at Pantulong na Kaisipan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta kang muli kaibigan? Narito na tayo ngayon sa ating bagong aralin tungkol sa mga pangunahin at pantulong na kaisipan. Batid kong lalo kang masisiyahan. Gawin mong kawili-wili ang pagtuklas sa paksang ito. Yakang yaka ito ng powers ninyo. Tara, simulan na natin ang pagtuklas ng bagong kaalaman sa modyul na ito.

Mahilig ka bang magbasa ng mga sanaysay? Tungkol sa anong paksa ang binabasa mo? Hilig mo rin bang magkomento tungkol sa iyong binabasa? Sa papaanong paraan mo ito inilalahad? Ito ba ay nakatutulong sa iyo upang lubos na maunawaan ang iyong binabasa? Alam mo ba na gamit ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan ay maipapaalam mo sa maayos at malinaw na paraan ang nais mong ipabatid at epektibo mong maibubuod ang iyong binasang teksto? Hali na! Ating tuklasin nang may ngiti ang bagong kaalamang ito.

Pinakamahalagang Kasanayan sa Pampagkatuto:

  • Naibubuod ang tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at pantulong na kaisipan.

Pagkatapos ng araling ito ikaw ay inaasahang:

  • Naibubuod ang tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at pantulong na kaisipan.
  • Nagagamit ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa pagbubuod mula sa sanaysay na binasa.
  • Natutukoy ang mga pangunahin at pantulong kaisipan mula sa isang tekstong binasa.

Grade 7 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Mga Pangunahin at Pantulong na Kaisipan

FIL7-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment