Grade 7 Filipino Modyul: Mga Kaalamang – Bayan Tula/Awiting Panudyo, Tugmang de-gulong, Bugtong at Palaisipan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kamusta ka na mahal kong kaibigan?

Nasa ikaapat na modyul na tayo ngayon, alam kong punong-puno ka na ng mga kaalaman sa nakaraang aralin. Huwag mag-alala kaibigan! Dagdagan pa natin ang laman ng iyong isipan.

Inaasahan na sa modyul na ito ay makakamit mo ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na:

  • Naisusulat ang sariling tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan batay sa itinakdang mgapamantayan.

Ang panitikan ng isang bansa ay sumasalamin sa paniniwala, kultura at tradisyon nito. Sa panitikan binubuhos ng mga Pilipino ang kanilang mga saloobin, nararamdaman at nakikita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay kung kaya’t repleksiyon ang panitikan sa kung ano ang pamumuhay sa isang bansa. Halina! At sama-sama tayong matuto sa araling ito. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang ipabatid sa iyo na matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga
sumusunod na kasanayan:

1. Natutukoy ang mga halimbawa ng kaalamang –bayan;

2. Naihahambing ang mga katangian ng mga akdang patula; at

3. Nakabubuo ng mga plano sa pagsasabuhay ng mga akdang patula.

Grade 7 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Mga Kaalamang – Bayan Tula/Awiting Panudyo, Tugmang de-gulong, Bugtong at Palaisipan

FIL7-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment