Grade 7 Filipino Modyul: Iba’t ibang Paraan sa Pagpapakahulugan ng Salita (Pagpapangkat, Konteksto, Kasingkahulugan at Kasalungat, at Konotasyon at Denotasyon)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ano ang nakapaloob sa Modyul na ito?

Magandang araw sa iyo, kaibigan.

Nakaranas ka na bang magkompara ng mga bagay-bagay sa iyong paligid? Kung ang mga bagay bang ito ay magkatulad o magkaiba? Naaalala mo pa ba ang natutuhan mo sa mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat at maging sa denotasyon at konotasyon?

May mga salitang kapag iniuugnay sa isa pang salita ay madaling maiintindihan. Kapwa magkapareho ang kahulugan nito. May mga salitang kabaligtaran naman ang inihahatid na kahulugan. Sa araling ito, makikilala ang mga salitang magkasingkahulugan o magkasalungat. Maipaliliwanag mo rin ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagpapangkat-pangkat batay sa konteksto o sa nais ipahiwatig nito sa pangungusap.

Maaari mong gamitin ang iyong kaalaman at kahusayan sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng batay sa konteksto ng pangungusap, denotasyon at konotasyon,batay sa kasingkahulugan at kasalungat nito.

Layunin:

Pagkatapos pag-aralan ang aralin sa modyul na ito inaasahang:

1. Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagpapangkat;

2. Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang ginamit batay sa denotasyon at konotasyon nito;

3. Naibibigay ang kahulugan ng mga salita batay sa konteksto ng pangungusap.

Grade 7 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Iba’t ibang Paraan sa Pagpapakahulugan ng Salita (Pagpapangkat, Konteksto, Kasingkahulugan at Kasalungat, at Konotasyon at Denotasyon)

FIL7-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Filipino Modyul: Iba’t ibang Paraan sa Pagpapakahulugan ng Salita (Pagpapangkat, Konteksto, Kasingkahulugan at Kasalungat, at Konotasyon at Denotasyon)”

Leave a Comment