Grade 7 Filipino Modyul: Ponemang Suprasegmental

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ano ang nakapaloob sa Modyul na ito?

Ito ang unang modyul ng Filipino sa Ikatlong Markahan. Napapaloob sa modyul na ito ang pagtatalakay ng Ponemang Suprasegmental na may kompitensi na:

Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental (tono, diin at antala).

Pagkatapos ng mga gawain ay inaasahang makamit mo rin ang mga sumusunod na layunin.

1. Naitatala mula sa tulang nabasa ang mga salitang nagbabago ang kahulugan batay sa paraan ng pagbigkas nito (diin at haba);

2. Nasusuri ang tiyak na kahulugan ng salita batay sa pagkakasulat nito sa anyong transkripsiyong ponemiko.

Malayo-layo na rin ang ating nalakbay sa pagkatuto sa Filipino. Sa unang kabanata ay natutunan mo ang mga akdang mula Mindanao at akdang mula Visayas naman sa ikalawang kabanata. Ngayon para sa ikatlong kabanata, ay tatalakayin ng modyul na ito ang Wika at Panitikan na magmumula sa Luzon. Gusto mo bang malaman ang pangunahing impormasyon tungkol sa Luzon? Sige basahin mo ang kasunod na talata.

Ang Luzon ay ang pinakamalaking pangkat ng pulo sa Pilipinas. Binubuo ito ng mismong pulo ng Luzon kasama ang mga pulo ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Catanduanes, Marinduque, Masbate, Romblon, Palawan at Mindoro. Sa pulong ito matatagpuan ang Maynila, ang kapital ng bansa. May walong rehiyong makikita sa Luzon. Ito ay National Capital Region (NCR), Rehiyon 1 (Ilocos Region), Rehiyon II (Lambak ng Cagayan), Cordillera Administrative Region (CAR), Rehiyon III (Gitnang Luzon), Rehiyon IV-B (MIMAROPA), at Rehiyon V (Bicol Region).

Kagaya ng Mindanao at Visayas, ang Luzon ay mayroon ding mayamang panitikan. Sa katunayan Tagalog ang masasabing may pinakamayamang panitikan sa bansa. Ilan sa mga kilalang manunulat sa rehiyong ito ay ang sumusunod; Pedro Bukaneg (Ama ng Panitikang Iloko), Modesto De Castro (Ama ng Klasikong Tuluyan), Tomas Pinpin (Prinsipe ng Manlilimbag sa Pilipino), Lope K. Santos (Ama ng Balarilang Pilipino), Francisco Balagtas (Prinsipe ng Makatang Tagalog), Virgilio Almario (Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan, 2003), Rogelio Mangahas (Makata ng Taon), at iba pa.

Bilang pasimula ng Modyul 1 na ito, ay direkta nating tatalakayin ang Wika: Ponemang Suprasegmental na itinuturing na isa sa mga gulugod at pundasyon ng mabisang pakikipagkomunikasyon nating mga Pilipino. Gayundin inaasahan sa mga kasunod pang modyul ang pagpapaksa sa mga akdang pampanitikan ng Luzon.

Grade 7 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Ponemang Suprasegmental

FIL7-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment