Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Pagpapahalaga ng mga Katutubong Pilipino sa Pagpapanatili ng Kasarinlan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pananakop ng mga Espanyol ay nagbunga ng iba’t ibang reaksiyon mula sa mga katutubong pangkat sa kapuluan ng Pilipinas. Sa modyul na ito ay malalaman natin kung ano ang kinahinatnan ng mga labanang naganap upang mapanatili ang kasarinlan.

Pagkaraang masunod ang lahat ng gawain ay inaasahang magagawa mo na ang sumusunod:

  • Napahahalagahan ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan; at
  • Nailalarawan ang iba’t ibang reaksiyon ng mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kasarinlan.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Pagpapahalaga ng mga Katutubong Pilipino sa Pagpapanatili ng Kasarinlan

AP5-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment