Grade 5 Arts Modyul: Dibuho Ko, Limbag ko

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isangkinulayangbagay.

Ito’y maaring isagawa sa pamagitan ng iba’t ibang bagay na matatatagpuan natin sa paligid at pamayanan halimbawa ang linoleum, softwood, rubber (soles of shoes).

Ang paglilimbag ay isang sining naibinagi ng mga banyaga sa mga sinaunang Pilipino. Sa kasalukuyan,may mga bagong pamamaraan ng paglilimbag gamit ang mga bagay tulad ng linoleum, softwood, rubber (soles of shoes) upang makalikha ng iba’tibang linya, tekstura, dibuho at mga imahe.

Sa modyul na ito,maitatalakaynatingamit angiba’tibangmakabagongparaan ng paglilimbaggamit ang mgabagaytulad ng linoleum, softwood, rubber at inaasahang makamit ang mga sumusunod na mga layunin:

1. natatalakay ang bagong pamamaraan sa paglilimbag gamit ang mga bagay tulad ng linoleum, softwood, rubber (used soles of shoes) upang mai ukit ang mga linya, tekstura, dibuho at mga imahe sa paglilimbag.

2. nakalilimbag ng disenyo gamit ang alin man sa mga bagay tulad ng linoleum, softwood o rubber (soles of shoes) upang maka likha ng kayarian mula sa mga bagay na ginamit.

3. naipagmamalaki ang bagong pamamaraan ng paglilimbag gamit ang iba’t – ibang bagay.

Grade 5 Arts Ikatlong Markahan Modyul: Dibuho Ko, Limbag ko

ARTS5-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment