Grade 1 MTB-MLE Modyul: Paghula sa Katapusan ng Kuwentong Napakinggan

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat upang malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng pagkakataon para maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Dito, malilinang ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng sariling wakas sa kuwentong napakinggan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makapagbigay ka ng maaaring wakas sa mga kuwentong napakinggan.

Grade 1 Self-Learning Module: Paghula sa Katapusan ng Kuwentong Napakinggan

MTB-MLE1_Q1_Mod36_Paghula-sa-Katapusan-ng-Kuwentong-Napakinggan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment