Grade 1 MTB-MLE Modyul: Ang Aking Sarili

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makapagbibigay at makasusulat ka ng impormasyon tungkol sa iyong sarili (MT1SSIg-i-2.1).

Grade 1 Self-Learning Module: Ang Aking Sarili

MTB-MLE1_Q1_Mod35_Ang-Aking-Sarili_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment