Grade 5 Filipino Modyul: Paggamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pananaliksik. Pagbibigay ng Datos na Hinihingi sa Isang Form

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang buhay! Isang panibagong paglalakbay ito ng iyong pag-aaral. Magiging bahagi ng paglalakbay mo ang paggamit ng pangkalahatang sanggunian sa pananaliksik tungkol sa isang isyu at pagbibigay ng datos na hinihingi sa isang form.

Kumusta, Kaibigan!

Isang panibagong paglalakbay na naman ang iyong pagtutuunan sa araw na ito. Ngunit huwag mangamba dahil ako ang iyong makakasama. Hindi ka rin mahihirapan dahil ang modyul na ito ay isinulat batay sa iyong kakayahan.

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahang:

  • Makagagamit ng pangkalahatang sanggunian sa pananaliksik tungkol sa isang isyu.
  • Nakapagbibigay ng datos sa hinihingi sa isang form.

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Paggamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pananaliksik. Pagbibigay ng Datos na Hinihingi sa Isang Form

FIL5-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment