Grade 5 Filipino Modyul: Gamit ng Pang-angkop sa Pakikipagtalastasan Pagsulat ng Sulating Pormal, Di Pormal (email) at Liham na Nagbibigay Mungkahi

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kaibigan, itinuturing na mahalagang bahagi ng kakayahang pangkomunikasyon ng isang magaaral sa alinmang antas ng edukasyon ang pagtatamo ng kasanayan sa pagsulat. Inaasahang ang bawat magaaral na magtatapos sa elementarya ay mayroon nang angking kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng tekstong naglalahad, nagsasalaysay, naglalarawan at nangangatwiran na angkop sa kanilang antas.

Sa mga nakaraang taon ng pagaaral, napag-aralan mo sa Filipino ang dalawang uri ng sulatin, ang sulating pormal at sulating di pormal. Alam mo bang ang paggamit ng cellphone sa paghahatid ng mensahe o yung pagteteks ay isa ring pagsulat?

Pagkatapos ng ating paglalakbay, ikaw ay inaasahang:

  • Nakagagamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan.
  • Nakasusulat ng isang sulating pormal, di pormal (e-mail) at liham na nagbibigay mungkahi.

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Gamit ng Pang-angkop sa Pakikipagtalastasan Pagsulat ng Sulating Pormal, Di Pormal (email) at Liham na Nagbibigay Mungkahi

FIL5-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment