Grade 5 Filipino Modyul: Pagkilala sa Simuno at Panaguri sa Pagpahayag ng Opinyon o Katotohanan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kaibigan, kumusta ang pag-aaral mo ngayong panahon ng pandemya? Ano ang mga alituntunin na iyong narinig o nabasa tungkol sa paraan ng pag-aaral ng modular distant learning?

Nasuri mo na ba kung ito ay opinyon o katotohanan?

Sa katunayan, makatutulong sa iyo ang pagsasanay na ito upang masuri mo kung ang iyong binasa o napakinggang pahayag ay opinyon o katotohanan. At mas lalo mo pa itong mauunawaan kung tukoy o alam mo kung alin ang simuno at panaguri sa loob ng pangungusap.

Sa ating paglalakbay sa bagong araling ito, ating haharapin ang malikhaing hamon sa pagsuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan at ang pagtukoy sa simuno at panaguri ng pangungusap. Nakasisiguro ako na kawiwilihan mo ang ating paglalakbay.

Pagkatapos nating pag-aralan ang modyul na ito, ika’y inaasahang:

1. makasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan.

2. makasasabi nang simuno at panaguri sa pangungusap.

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagkilala sa Simuno at Panaguri sa Pagpahayag ng Opinyon o Katotohanan

FIL5-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment