Grade 5 Health Modyul: Gateway Drugs

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Likas sa mga kabataan sa panahon ngayon ang pagiging maeksperimento upang alamin at mapatunayan ang mga bagong bagay o kaalaman na kanilang natuklasan, kaya naman inihanda ang modyul na ito upang mabigyan ng tama at wastong kaalaman ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang tungkol sa gateway drugs para ang mga kabataang ito ay maging responsable sa anumang desisyong kanilang gagawin sa kanilang buhay.

Layunin ng modyul na ito ay ang mga sumusunod:

  • Naipaliliwanag ang konsepto ng gateway drugs.
  • Napahahalagahan ang kaalamang natutuhan tungkol sa konsepto ng gateway drugs.
  • Naibabahagi ang kaalaman tungkol sa gateway drugs.

Grade 5 Health Ikatlong Markahan Modyul: Gateway Drugs

HEALTH5-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 5 Health Modyul: Gateway Drugs”

Leave a Comment