Grade 2 MTB-MLE Modyul: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng bagong salita sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga panlapi at salitang- ugat.
MT2VCD-Ic-e-1.3

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

MTB2_Q1_Mod9_Pagbuong-Bagong-Salita-Gamit-ang-Panlapi-at-Salitang-ugat_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment