Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbubukod at Pagbigkas sa Una at Huling Tunog ng mga Salita

Ang modyul na ito ay ginawa para sa mag-aaral na kagaya mo. Ito ang magiging kaibigan mo upang mapaghiwalay at mabigkas mo nang tama ang una at huling tunog ng titik sa isang salita. Ang mga pagsasanay na inilagay sa modyul na ito ay gagawin mo upang higit mo pang maunawaan ang aralin na inihanda para sa iyo. Basahin at unawain mo ang mga panuto dito upang
magtagumpay ka sa bawat gawain.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. mabigkas nang tama ang una at huling titik ng isang salita;.

2. matukoy ang mga una at huling titik sa isang salita; at

3. mapaghihiwalay ang magkaparehong tunog ng una at huling titik sa isang salita.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbubukod at Pagbigkas sa Una at Huling Tunog ng mga Salita

MTB-MLE1_Q1_Mod29_Pagbubukod-at-Pagbigkas-sa-Una-at-Huling-Tunog-ng-mga-Salita_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment