Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Modyul: Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Pagbati at naging mahusay ang iyong pagsusuri sa ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino. Halina’t ipagpatuloy natin ang paglalakbay sa mundo ng pananaliksik. Katulad ng unang modyul, ito rin ay kinapapalooban ng Alamin, Subukin, Balikan, Tuklasin, Suriin, Pagyamanin, Isaisip, Isagawa, Tayahin, at Karagdagang Gawain na lilinang sa mga kasanayang inaasahan ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang.

Sa modyul na ito ay inaasahang malilinang ang kasanayan mo sa pagbibigay ng kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik tulad ng balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik (Halimbawa: balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.)

Layunin:

1. Natutukoy ang kahulugan ng balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.

2. Nakikilala ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik batay sa kahulugan nito.

3. Nagagamit ang konseptong kaugnay ng pananaliksik ayon sa kahulugan nito.

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan Modyul: Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik

PPIITTP_Q4_M2_Pagbibigay-kahulugan-sa-mga-konseptong-kaugnay-ng-pananaliksik_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment