Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Modyul: Pagsusuri ng Ilang Halimbawang Pananaliksik sa Filipino Batay sa Layunin, Gamit, Metodo at Etika ng Pananaliksik

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Modyul na ito ay sadyang inihanda para sa mga mag-aaral ng Baitang Labingisa ng Senior High School. Ito ay kinapapalooban ng Alamin, Subukin, Balikan, Tuklasin, Suriin, Pagyamanin, Isaisip, Isagawa, Tayahin, at Karagdagang Gawain na lilinang sa mga kasanayang inaasahan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagaaral ng Modyul na ito, inaasahang malilinang ang kasanayan sa pagsusuri ng ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik.

Inaasahang pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito ang mga mag-aaral ay:

  • Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananliksik.

Layunin:

A. Natutukoy ang kahulugan ng layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik.

B. Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin at gamit.

C. Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa metodo at etika ng pananaliksik.

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan Modyul: Pagsusuri ng Ilang Halimbawang Pananaliksik sa Filipino Batay sa Layunin, Gamit, Metodo at Etika ng Pananaliksik

PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-sa-layunin-gamit-metodo-at-etika-ng-pananaliksik_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment