Grade 4 Physical Education Modyul: Pagbalik-tanaw sa mga Sangkap ng Physical Fitness at Paglinang ng Flexibility

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo!

Isang magandang pagbati mula sa Ikatlong Markahan sa Edukasyong Pangkatawan.

Napakahalaga ng mga gawaing pisikal dahil nahahasa nito ang ating kakayahan sa larangan ng isport, laro, sayaw at iba pang gawain sa loob at labas ng ating bahay. Ang pagiging aktibo ng ating pamumuhay ay makakatulong upang maging mas maganda ang ating pangangatawan at kalusugan.

Kaya tara na! Simulan natin ang araling ito na puno ng kasiyahan habang tayo ay patuloy na natututo.

Sa modyul na ito ay matutunan mo ang mga sangkap ng Physical Fitness.

Inaasahan na makakamit mo ang mga sumusunod:

➢ assesses regularly participation in physical activities based on physical activity pyramid

➢ recognizes the value of participation in physical activities

1. napagtutuunan ang mga regular na pakikilahok sa mga gawaing pisikal batay sa “Physical Activity Pyramid;”

2. naipapaliwanag ang mga sangkap ng Physical Fitness na nakapaloob sa “Physical Activity Pyramid” at kung paano ito pinauunlad;

3. naipapakita ang pagpapahalaga ng paglahok sa mga pisikal na aktibidad.

Grade 4 Physical Education Ikatlong Markahan Modyul: Pagbalik-tanaw sa mga Sangkap ng Physical Fitness at Paglinang ng Flexibility

PE4-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment