Grade 4 Music Module: Ang Piano at Ang Forte

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo!

Higit na kaakit-akit ang pagkanta o pagtugtog nang may damdamin na maririnig sa paggamit ng daynamiks. Ito ay mahalaga sa isang awit upang mas lalong maramdaman ang damdaming nais ipahiwatig nito.

Ang daynamiks ay elemento ng musika na tumutukoy sa paglakas at paghina ng isang awitin o tugtugin. Ito ang ekspresyon ng musika. Ang p (piano) ay para sa mahinang pag-awit o pagtugtog samantalang ang f (forte) ay para sa malakas na pag-awit o pagtugtog.

Layunin ng modyul na ito ang sumusunod:

1. Nakikilala ang gamit ng simbolong p para sa piano at f para sa forte.

2. Nagagamit ang mga simbolo ng daynamiks sa pag-awit.

3. Nabibigyang damdamin ang pag-awit sa pamamagitan ng paggamit ng mga daynamiks na piano at forte.

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Module: Ang Piano at Ang Forte

MUSIC4-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment