Grade 4 Music Module: Ang Iba’t ibang Pangkat na Musikal sa ating Komunidad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Nakikilala ang kaibahan ng tunog ng mga instrumento at tinig ng mga taong kumakanta dahil sa kanilang kakaibang katangian o kulay ng bawat tunog (tone color). Ito ay naglalarawan sa kung anong timbre mayroon ang isang mang-aawit o instrumento.

Timbre ang tawag sa elemento ng musika na tumutukoy sa uri ng tinig ng tao o tunog ng mga instrumentong musikal. Sa araling ito magkakaroon ka ng pagkakataon na matukoy ang mga tunog ng instrumentong musikal at maging ang iba’t ibang uri ng tinig. At kapag ang mga iba’t ibang manunugtog or mang-aawit ay nagsamasama upang bumuo ng isang grupo, ang tawag sa kanila ay isang musical ensemble..

Ang musical ensemble , ay isang grupo ng mga tao na gumaganap ng musikang pang-tinig o pang-instrumento, na karaniwang nakilala sa isang natatanging pangalan. Sa modyul na ito, matutuklasan natin ang iba’t ibang musical ensemble na matatagpuan sa ating komunidad.

Layunin sa modyul na ito ay ang mga sumusunod:

1. Nakikilala ang iba’t ibang musical ensembles sa ating komunidad.

2. Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong pangmusikal ayon sa larawan at tunog nito.

3. Naipapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa tunog.

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Module: Ang Iba’t ibang Pangkat na Musikal sa ating Komunidad

MUSIC4-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 4 Music Module: Ang Iba’t ibang Pangkat na Musikal sa ating Komunidad”

Leave a Comment