Grade 4 Music Module: Ang Iba’t Ibang Tunog

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Ang tinig ng tao ang pinaka-angkop o pinakamagandang halimbawa ng instrumento. Magkakaiba ang timbre o katangian ng tunog ng tinig ng tao. Walang boses ang magkakatulad sapagkat iba-iba ang likas na kapal o nipis ng vocal cords ng bawat isa.

May apat na klasipikasyon ang tinig o boses ng tao. Ito ang Soprano at Alto para sa mga babae at Tenor at Bass naman para sa mga lalake.

Soprano – [sopraːno] isang uri ng klasikal na uri ng pag-awit ng babae at may pinakamataas na vocal range sa lahat ng uri ng boses. Sila ay may matataas at maninipis, malalambing at umaagos na istilo ng boses. Isa sa mga sikat na sopranong mang-aawit ay si Cecilia Bartoli.

Ilan din sa mga sikat na mang-aawit sa ating bansa na may ganitong uri ng pag-awit ay sina Regine Velasquez, Lea Salonga, Morisette Amon, Sarah Geronimo, at Angeline Quinto .

Alto – tumutukoy sa mababang tono ng tinig ng isang babae. Ang kalidad nito ay makakapal at malalalim. Kabilang rin sa mga mang-aawit na alto sa Pilipinas ay ang ating Superstar na si Nora Aunor at si Jaya.

Tenor – Ang tenor naman ay ang mataas na boses para sa mga lalake.

Si Andrea Bocelli ay isang magaling na tenor. Hindi rin magpapahuli ang mga sikat na mang-aawit ng ating bansa na sina Jed Madela, Gary Valenciano, at Martin Nievera na may ganitong uri ng tinig.

Bass – Ang bass ay isang uri ng klasikal na boses para sa lalaki at may pinakamababa at pinakamakapal na tunog sa lahat ng uri ng boses.

Si Jose Mardones na binansagan bilang isa sa “Great Voices of the
Century”.

Ganoon din, ang tunog ng instrumento ay may iba’t ibang katangian. Maaaring ito’y pailong, malambing, makapal, matinis, magaralgal, maindayog, at bahaw na maririnig sa iba’t ibang tugtugin at pag-awit.

Layunin ng modyul na ito ang sumusunod:

1. Nakikilala ang kaibahan ng timbre o katangian ng tunog sa musikang pangtinig at musikang pang-instrumental sa pamamagitan ng mga awit o tugtugin para sa isahan- solo, dalawahan – duet, tatluhan -trio, at pangkatan – ensemble.

2. Naipakikita ang pagkaunawa sa timbre o katangian ng tunog sa musika (nipis at kapal) na nailalapat sa musikang pangtinig at pang-instrumental.

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Module: Ang Iba’t Ibang Tunog

MUSIC4-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment