Grade 4 Music Modyul: Pag- awit at Pagtugtog ng Magkatulad at Di Magkatulad na Musical Phrases

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Ang isang awit o tugtugin ay binubuo ng mga iba’t ibang musical phrases para maging tuloy tuloy ang daloy ng musika at magkaroon ng isang buo at makabuluhang musical idea.

Halimbawa:

Sa kantang “Lupang Hinirang”, ang titik na “Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan.” ay isang halimbawa ng musical phrase.

Mayroon din itong pagbagal o pagbilis ng tiyempo ayon sa takbo ng komposition base sa kaisipan at gusto ng kompositor na kailangan upang mapaganda at maging kapanapanabik ang kabuuan ng awit o tugtugin.

Ang musical phrase ay maaaring magkatulad o dimagkatulad ayon sa melodic line at rhythmic pattern na ginamit sa isang awitin o tugtugin. Ang himig ng titik na ito:

“Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan” ay katulad ng himig ng “Lupang hinirang, duyan ka ng magiting.” at ang himig naman ng titik ng “Sa dagat at bundok sa simoy at sa langit mong bughaw “at “Ang mamatay nang dahil sa iyo”, ay halimbawa ng di magkatulad ng himig.

Ang melodic line ay tumutukoy sa daloy ng tono/himig ng kanta. Ito ang unang mapapansin mo tuwing makakarinig ka ng awitin o tugtugin.

Halimbawa: I-hum ang unang linya ng mga awiting ito.

1. Twinkle, Twinkle Little star

2. Bahay kubo.

Ang rhythmic pattern ay ang pagsasaayos ng mga nota (notes) upang maging beat patterns ng isang awit o tugtugin. Maaring ipalakpak ang rhythmic patterns batay sa kung paano ito inaawit o binigbikas ang titik ng awitin o tugtugin.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Naisasagawa ang magkatulad at di-magkatulad na mga musical phrase ng isang awitin o tugtugin.

a. Melodic Line

b. Rhythmic Pattern

2. Natutukoy ang magkatulad at di-magkatulad na mga musical phrase ng isang awitin at tugtugin.

a. Melodic Line

b. Rhythmic Pattern

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Modyul: Pag- awit at Pagtugtog ng Magkatulad at Di Magkatulad na Musical Phrases

MUSIC4-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment