Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 4 Music Modyul: Magkatulad at Di-Magkatulad na mga Musical Phrases

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Ang awit ay binubuo ng mga musical phrases. Ang phrase ay pangkat ng mga himig (melody) at ritmo (rhythm) na nagpapahayag ng kaisipang musikal.

Sa musika, ang pagsasama-sama ng mga nota (note) at pahinga (rest) ay humahantong sa pagbuo ng mga melodic at rhythmic phrase na nagiging malaking bahagi ng isang likhang pangmusika o piyesang musikal.

Sa modyul na ito, malalaman mo ang iba’t ibang ayos ng musical phrase.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Natutukoy ang musical phrase o pariralang musikal.

2. Natutukoy ang magkatulad (similar phrase) at dimagkatulad (contrasting phrase) na mga musical phrases ng isang awitin at tugtugin.

a. Melodic

b. Rhythmic

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Modyul: Magkatulad at Di-Magkatulad na mga Musical Phrases

MUSIC4-Q3-MODYUL3

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.