Grade 4 Music Module: Ang Antecedent Phrase at Consequent Phrase ng Isang Awitin

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Kung ang tula ay binubuo ng mga taludtod at ang rhyme o chant naman ay tulad din ng awit na binubuo ng mga phrases ,ang musika ay may mga musical phrases na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea.

Ang mga Antecedent at Consequent phrases ay magkakaugnay. Ito ang dalawang phrases na pinagsasama upang makabuo ng musical idea.

Kadalasan, ang antecedent phrase ang tawag sa pariralang nagtatanong at kadalasan ay may papataas na himig. Sa pag-awit nito, karaniwan ang pakiramdam ay hindi tapos o bitin. Ang consequent phrase naman ay ang pariralang sumasagot sa antecedent phrase na kadalasan ay may pababang himig o pakiramdam ng pagtatapos.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Natutukoy ang antecedent at consequent phrase ng isang awit.

2. Naipakikita ang pag-unawa sa musical phrases, ang gamit at kahulugan ng mga salita sa musical form.

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Module: Ang Antecedent Phrase at Consequent Phrase ng Isang Awitin

MUSIC4-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment