Grade 4 Music Modyul: Ang Introduction at Coda ng Isang Awitin

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Ang Form ay ang istruktura ng musika na tumutukoy sa kayarian ng isang komposisyon, batay sa kaayusan at pagkakabuo ng mga musical phrase.

Sa alinmang awitin, mas mainam na may bahaging naghahanda o introduction sa tagapakinig. Ito ay maaaring isang maikling himig o tugtuging instrumental na tinutugtog bago magsimula ang awitin. Bukod sa nagpapaganda nito ang awitin, nagbibigay ito ng tamang tono o pitch sa isang mang-aawit.

Sa katapusan naman ng awitin o tugtugin, may mga karagdagang ideya ang kompositor upang magkaroon ng isang magandang pagtatapos ang isang awitin o tugtugin at tinatawag itong coda.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1.Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagbasa ang introduction at coda ( ending ) ng isang awit.

2.Nakikilala ang coda bilang bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas na bahagi ng komposisyon.

Grade 4 Music Ikatlong Markahan Modyul: Ang Introduction at Coda ng Isang Awitin

MUSIC4-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 4 Music Modyul: Ang Introduction at Coda ng Isang Awitin”

Leave a Comment