Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Ang mga naging karanasan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa ilalim ng kolonyalista at imperyalistang Kanluranin ang nagbigay-daan sa pagusbong ng damdaming nasyonalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ang pananakop, pagpapasailalim sa kapangyarihan, at pagsasamantala ng mga bansang Kanluranin sa mga bansang Asyano ang nagtulak sa mga nasyonalistikong lider na gumamit ng iba’t ibang pamamaraan ng pakikipaglaban upang makamit ang kalayaan.

Pero ano nga ba ang nasyonalismo? Paano hinarap ng ating kapwa Asyano ang ginawang pananakop ng mga Kanluraning bansa? Ano-ano ang mga pamamaraang ginamit ng mga nasyonalistikong lider sa pagkamit ng kalayan?

Ang lahat ng ito ay bibigyang linaw sa modyul na ito upang tulungan kang maunawaan ang nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Kaya’t tara na. Lakbayin natin ang daan tungo sa karunungan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naipaliliwanag ang kahulugan ng nasyonalismo;

2. Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan sa pagsasakatuparan ng mga simulain at gawaing nasyonalistiko ng mga taga-Timog at Kanlurang Asya;

3. Natutukoy ang kahalagahan ng nasyonalismo tungo sa pambansang pagkakakilanlan at pagkamit ng kalayaan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutunan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang mga salik, pangyayari, at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya

AP7-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya”

Leave a Comment