Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig sa Kasaysayan ng mga Bansang Asyano

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano nga ba ang mga naging karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya? Paano nila ito hinarap? Ano ang naging epekto nito sa kanila?

Huwag mag-alala dahil ang lahat ng iyong mga katanungan ay bibigyang linaw sa modyul na ito upang tulungan kang maunawaan ang mga naging karanasan at implikasyon ng digmaan sa kasaysayan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Kaya’t tara na, lakbayin natin ang daan tungo sa karunungan

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Nasusuri ang mga naging karanasan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya noong Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig;

2. Natutukoy ang mga implikasyon ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano;

3. Naiisa-isa ang mga epekto ng dalawang digmaang pandaigdig.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig sa Kasaysayan ng mga Bansang Asyano

AP7-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

4 thoughts on “Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig sa Kasaysayan ng mga Bansang Asyano”

Leave a Comment