Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Kaugnayan ng Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Marahil ay mayroon ka nang kabatiran hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga bansa sa daigdig. Bakit iba’t iba ang mga kalagayang pampulitika ng mga bansa? Matututuhan sa modyul na ito ang iba’t ibang ideolohiyang sinusunod ng mga bansa. At ang katangian ng bawat isa. Tatalakayin din kung ano ang epekto ng iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at malawakang kilusang nasyonalista sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.

Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang sumusunod na tanong. Alam kong maraming mga katanungan ang nasa isip mo na may kinalaman sa iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at sa mga kilusang nasyonalista. Kaya’t simulan mo na ang pagsagot sa mga katanungan at huwag kang matakot o mangamba sa pagsagot dahil may mga tulong sa pag-aaral na inihanda para sa iyo.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naiisa-isa ang mga ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista;

2. Natatalakay ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya sa Timog at Kanlurang Asya; at

3. Nasusuri ang mga ideolohiyang umiral sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag -unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanluyang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. (Week 4)

Grade 7 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Kaugnayan ng Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista

AP7-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment