Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Mga Samahang Pangkababaihan at mga Kalagayang Panlipunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Nakita ng kababaihan sa Asya ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses sapagkat minsan na nilang naranasan ang iba’t ibang anyo nang pang-aapi at diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga kababaihan. Alamin natin ang ilan sa mga kilusang ito sa ilang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.

Ikaw ba ay kasapi ng isang samahan? Sa iyong pananaw, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng samahan sa isang lipunan? May mga samahan kayang pangkababaihang naitatag sa Timog at Kanlurang Asya noong ika-6 hanggang ika20 siglo?

Sa bahaging ito ay lilinangin mo ang iyong mga kaalaman hinggil sa mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan sa Timog at Kanlurang Asya. At upang ito ay maisakatuparan, malaki ang maitutulong ng mga gawain at mga kalakip na teksto na matatagpuan sa modyul na ito.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Natutukoy ang mga samahang nabuo ng mga kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya;

2. Nailalahad ang mga layunin ng bawat samahan tungo sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan;

3. Naisa-isa ang mga hakbang na ginawa ng mga kababaihan sa Asya upang makamit ang pagkakapantay-pantay;

4. Nabibigyang halaga ang mga naging kontribusyon ng mga samahang kababaihan tungo sa pagkamit ng pantay na karapatan sa lipunan;

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa pagbabago, pagunlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampulitika. (Week 5)

Grade 7 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Mga Samahang Pangkababaihan at mga Kalagayang Panlipunan

AP7-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment