Grade 4 Filipino Modyul: Nagagamit nang Wasto ang Pang-angkop (-ng, -g at na) sa Pangungusap at Pakikipagtalastasan Nagagamit nang Wasto at Angkop ang Simuno at Panaguri sa Pangungusap

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong mga kaibigan, mga magulang, at kapatid?

Mahalaga ang pakikipag-ugnayan natin sa iba gaya ng wastong ugnayan ng mga salita sa pangungusap at sa ating pakikipagtalastasan.

Kapag malinaw at wasto ang ating mga salita, higit kang mauunawaan ng iyong kausap at iyan ang tuon ng ating aralin ngayon, kaya’t tara na, simulan na natin ang aralin!

Sa modyul na ito, inaaasahan na:

1. Nagagamit nang wasto ang pang-angkop (-ng, -g, at –na) sa pangungusap at pakikipagtalastasan; at

2. Nagagamit nang wasto at angkop ang simuno at panaguri sa pangungusap.

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Nagagamit nang Wasto ang Pang-angkop (-ng, -g at na) sa Pangungusap at Pakikipagtalastasan Nagagamit nang Wasto at Angkop ang Simuno at Panaguri sa Pangungusap

FIL4-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment