Grade 4 Filipino Modyul: Magalang na Pananalita sa Pagbibigay Reaksiyon sa Isang Isyu

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta na kaibigan?

Naranasan mo na bang makipagdebate o magbigay ng iyong reaksiyon sa isang isyu na pinag-uusapan ng iyong mga kaklase o kaibigan?

Kung ganoon, makatutulong ang araling ito upang linangin pa ang iyong kaalaman tungkol sa paggamit ng mga magagalang na salita sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate maging sa pagbibigay reaksiyon o opinyon sa isang isyu.

Sa tulong ng modyul na ito, inaasahan na:

1. Nagagamit mo sa pagpapahayag ang magagalang na salita sa hindi pagsang–ayon sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate.

2. Nakapagbibigay ka ng reaksyon sa napakinggang paliwanag; sa isyu mula sa napakinggang ulat.

3. Nakasusulat ka ng paliwanag; usapan; puna tungkol sa isang isyu; opinyon tungkol sa isang isyu; ng mga isyu/argumento para sa isang debate.

Samantala, bago natin simulan ang modyul na ito kilalanin muna natin ang ilang salita tulad ng debate, argumento at reaksiyon na mahahalagang konsepto na mahalagang maunawaan sa buong aralin.

Ang debate ay isang pormal at masining na pagtatalo o tagisan ng dalawang pangkat o magkaibang pangkat na magkasalungat ang panig hinggil sa isang isyu o paksa.

Ang dalawang pangkat ay binubuo ng PRO (Paayon) at CON (Kontra).

Ang argumento ay ang mga pahayag ng paninindigan na may katibayan sa isang paksa.

Ang reaksiyon, opinyon, o puna ay isang pahayag ng saloobin, damdamin, at paniniwala ng isang tao na walang batayan ng katotohanan sapagkat hindi pa napatutunayan.

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Magalang na Pananalita sa Pagbibigay Reaksiyon sa Isang Isyu

FIL4-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment