Grade 4 Filipino Modyul: Opinyon, Katotohanan, at Katuwiran

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang mapagpala at magandang araw sa iyo.

Kumusta?

Mahilig ba kayong makipagkuwentuhan?

Minsan, sa pakikipag-usap at pakikipagkuwentuhan ay may mga hindi tayo napagkakasunduan, kung kaya’t nagkakaroon tayo ng debate, argumento at pagpapahayag ng ating saloobin at kuro-kuro tungkol sa isang isyu o paksa. Samantala, kailangan mong matukoy kung may katotohanan ba ang kanilang sinasabi o sariling pananaw/opinyon lamang.

Sa tulong ng modyul na ito, inaasahan na:

1. Masasagot mo ang mga tanong sa nabasa o napakinggang editoryal, argumento, debate, pahayagan, at ipinapahayag ng isang editorial cartoon.

2. Maisasalaysay mo ang mahahalagang detalye sa napakinggang editoryal.

3. Masusuri mo kung opinyon o katotohanan ang isang pahayag; at

4. Makasusulat ka ng argumento at editoryal.

Huwag kang mag-alala, sasamahan kitang maglakbay at tapusin ang mga aralin sa modyul na ito.

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Opinyon, Katotohanan, at Katuwiran

FIL4-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment