Grade 4 Filipino Modyul: Ugnayang Pang-abay, Pang-uri, at Pandiwa sa Paglalarawan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo! Kumusta ka na kaibigan?

Napag-aralan mo na sa mga nakaraang aralin ang tungkol sa pang-abay, pang-uri at pandiwa.

Sa tulong ng aralin, inaasahan na:

  • Natutukoy mo ang kaibahan ng pang-abay at panguri.
  • Nagagamit mo ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos.
  • Nagagamit mo ang pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan.
  • Nailalarawan mo ang tauhan batay sa ikinikilos, ginawi, sinabi at naging damdamin.

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Ugnayang Pang-abay, Pang-uri, at Pandiwa sa Paglalarawan

FIL4-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment