Grade 4 Filipino Modyul: Paglalahad at Pagsulat ng mga Hakbang sa Isang Gawain

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo!

Mahilig ka bang kumain? Ano-anong mga pagkain ang gustong-gusto mo?

Alam kong maraming pagkain ka pang nais matikman tulad ng fried chiken, adobo, sinigang na isda, at marami pang iba.

Mahilig ka rin sa mga inuming pampalamig tulad ng buko juice, kalamansi juice at iba pa, ‘di ba? Naisip mo ba kung paano ito ginawa? Kaya mo na bang ibigay ang mga hakbang o paraan kung paano ito gagawin nang wasto?

Huwag kang mag-alala, matutulungan ka sa araling ito.

Sa modyul na ito, inaasahan na:

1. Nakapagbibigay ka ng hakbang ng isang gawain.

2. Nakapagsusunod-sunod ka ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan sa pamamagitan ng paggamit ng una, pangalawa, sumunod at panghuli.

3. Nakasusulat ng simpleng resipi at patalastas.

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Paglalahad at Pagsulat ng mga Hakbang sa Isang Gawain

FIL4-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment