Musika 4 Kuwarter 1 – Modyul 5: Mga Pulsong Accented at Unaccented

Magandang araw sa iyo!

Ang rhythm ay ang paulit-ulit na tunog na naririnig batay sa diin at tagal na tinatanggap ng mga note at rest. Napapasunod ka rito kapag nakaririnig ka ng musika at madalas na naigagalaw mo ang iyong ulo, mga daliri, kamay o paa sa pagsunod sa rhythm. Ginagawa mo ito sapagkat nadarama mo ang pulso ng awit o tugtugin.

Ang rhythm at tiyempo ng mga awitin at tugtugin ay madaling natutukoy sa pamamagitan ng accent (diin) na naririnig at nararamdaman sa unang kumpas nito. Ang accent o diin ay karaniwang makikita sa unahang bahagi ng measure o sa unang kumpas/ beat ng isang measure.

Sa modyul na ito ay matutulungan kangmaunawaan kung ano ang kahalagahan ng accent.

Dalawang aralin ang bumubuo ng modyul na ito:

Aralin 1: Ang Accent at Rhythmic Pattern sa 2/4 at 4/4 Time Signature

Aralin 2: Ang Accent at Rhythmic Pattern sa 3/4 Time Signature

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Natutukoy ang accented at unaccented na pulso samga rhythmic patterns;

2. Nailalagay ang accent (>) sa tamang lugar sa notation ng napakinggang tugutugin.

music4_mod5_MgaPulsongAccentedatUnaccented_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment