Physical Education 4 Kwarter 1–Modyul 1: Ang Physical Activity Pyramid

Isang mapagpala at magandang araw sa iyo!

Ang modyul na ito ay magpapalawak ng kaalaman mo tungkol sa Physical Activity Pyramid. Ang pagtatalakay nito aymagpapaunlad sa iyong kaalaman hinggil sa mga tamang Gawain upang mapasulong mo ang iyong fitness.

Sa araling ito, bibigyang-pansin ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino upang lubos mong na maunawaan ang kahalagahan ng mga gawaing kailangang madalas na ginagawa para mapabuti ang iyong kalusugan.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

 (Describes the physical activity pyramid (PE4PF-la-16)

1. Nailalarawan ang mga gawain sa Philippine Physical Activity Pyramid (PE4PF-la-16;

pe4_q1_mod1_mgagawaingnagpapalakassaphysicalfitness_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment