Music 3 Unang Markahan – Modyul 4: Ostinato Pattern, Galaw ng Katawan, at Instrumentong Pansaliw

Ang modyul na ito ay ginawa upang lubos mong maunawaan at matutunan ang kaalaman tungkol sa ostinato pattern sa pamamagitan ng pag-indayog ng iyong katawan ayon sa saliw ng awitin.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. nakalilikha ng ostinato sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan at instrumentong pansaliw (MU3RH-Ie-6);

2. naisasaliw ang mga tunog gamit ang iba’t ibang bahagi ng katawan katulad ng kamay sa pagpalakpak, paa sa pagpadyak at iba pa; at

3. nasasabayan ang ostinato pattern sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan tulad ng pagpalakpak, pagpadyak at iba pa habang umaawit ng isang kanta

Music3_q1_mod4_Ostinato-Pattern-Galaw_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment