Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 8: Ramdam Mo Ba?

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng modyul na may pamagat na Ramdam Mo Ba?

Subukin mo kung paano ang wastong pagkilala at paggamit ng di-kongkreto at abstrak na pangngalan. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakikilala at nagagamit ang di-kongkreto o abstrak na pangngalan (MT3G-Id-e-2.1.4).
MTB3_q1_mod8_ramdammoba_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment