Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 7: Sana All!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng modyul na may pamagat na Sana All!

Subukin mo kung paano ang wastong paggamit ng ekspresyong gusto at umaasa. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nagagamit ang mga ekspresyong gusto at umaasa na angkop sa antas ng baitang upang maiugnay/maipakita ang sariling tungkulin (MT3OL-Id-e-3.4).

MTB3_q1_mod7_sanaall_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment