Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 6: Panlapi at Salitang-Ugat: Usisain!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng modyul na ito!

Dinisenyo at isinulat ito na isinaalang-alang ang antas ng iyong kakayahan. Ang layunin sa pagbuo ng modyul ay para magabayan kang matuto at makasanayan ang tamang paggamit ng panlapi at salitang-ugat. Ang modyul na ito ay magbibigay daan upang magamit mo ito sa iba’t ibang sitwasyon para sa iyong pagkatuto.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nagagamit ang kombinasyon ng panlapi at salitang-ugat bilang gabay sa pagkuha ng kahulugan ng salita (MT3VCDIce-1.5).
MTB3_q1_mod6_panlapi_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment