Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 3: Nabibilang Mo Ba?

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa modyul na ito!

Subukan mo kung paano malalaman ang kaibahan ng pamilang at di-pamilang na pangngalan. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nakikilala ang kaibahan ng pamilang at di-pamilang na pangngalan (MT3G-Ia-c-4.2)

MTB3_q1_mod3_nabibilangmoba_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment