Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 2: I-Rap Mo!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa modyul na ito!

Subukin mo kung paano ang pagsulat ng tula, bugtong, chants at rap. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nakasusulat ng tula, bugtong, chant at rap (MT3C-Ia-e-2.5).

MTB3_q1_mod2_irapmo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment