Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 1: Iispel Mo!

Handa ka na ba? Ating simulan ang paglalakbay sa mundo ng mga modyul sa asignaturang MTB-MLE. Binabati kita dahil ngayon ikaw ay nasa Ikatlong Baitang na!

Sa modyul na ito, matututuhan mo ang wastong pagbabaybay ng mga salita. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nakasusulat ng salitang may wastong pagbabaybay mula sa hanay ng mga salita sa nabasang seleksyon (MT3F-Ia-i-1.6).

MTB3_q1_mod1_iispelmo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.