Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 1: Iispel Mo!

Handa ka na ba? Ating simulan ang paglalakbay sa mundo ng mga modyul sa asignaturang MTB-MLE. Binabati kita dahil ngayon ikaw ay nasa Ikatlong Baitang na!

Sa modyul na ito, matututuhan mo ang wastong pagbabaybay ng mga salita. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nakasusulat ng salitang may wastong pagbabaybay mula sa hanay ng mga salita sa nabasang seleksyon (MT3F-Ia-i-1.6).

MTB3_q1_mod1_iispelmo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment