Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang – (Sining at Disenyo) Modyul: Mga Teknikal na Terminolohiya, Kahulugan at Sulatin Ang Social Media

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang modyul na ito ay inihanda upang malinang ang iyong kakayahan bilang isang mag-aaral sa Senior High School. Sa ika-21 na siglo, higit na mabisa ang komunikasyon at pagsusulat hindi lamang gamit ng isang papel at bolpen, kundi pati na rin sa teknolohiya. Kaya isinali ang mga araling nagpapakilala ng mga teknikal na terminolohiya at kahulugan nito. Matutunan mo rin ang mga araling may kaugnayan sa social media sapagkat bilang isang mag-aaral sa kasalukuyang henerasyon mas higit mo pang mapapaunlad ang iyong kakayahan sa pagkikilala at pagsusulat ng mga terminong may kaugnayan sa sining at disenyo na matatagpuan sa iba’t ibang gawain ng modyul na ito.

Sana’y maging aktibo ka at magkusa sa pagbasa, pagsaliksik at pagsagot upang matagumpay ang kinalabasan ng nais mong matutunan at pati na rin sa pagtamo ng kanais-nais na marka.

Ang Modyul na ito ay naglalaman ng dalawang aralin:

  • Aralin 1 – Mga Teknikal na Terminolohiya, Kahulugan at Sulatin
  • Aralin 2 – Ang Social Media

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong teknikal na may kaugnayan sa piniling sulat.

  • Teknikal na Terminolohiya at Kahulugan
  • Ang Social Media

FILIPINO SA PILING LARANG – (Sining at Disenyo) Ikalawang Markahan Modyul: Mga Teknikal na Terminolohiya, Kahulugan at Sulatin Ang Social Media

Q4_M1_FILIPINO-SA-PILING-LARANG-SINING-AT-DISENYO

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.