How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Filipino sa Piling Larang (Sining at Disenyo) Modyul: Ang Mga Sining Panteatro

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang modyul na FILIPINO SA PILING LARANG (Sining at Disenyo) Kuwarter 4-Modyul 2: Ang mga Sining Panteatro ay inihanda upang malinang ang iyong kakayahan bilang isang mag-aaral sa Senior High School. Sa ika-21 na siglo, nagkaroon nang malawakang pagsasanib ng kakayahan ng tao at teknolohiya.

Kahit pa man sa panahong ito na pinipigilan tayo ng nakamamatay na Virus-COVID-19, ay dapat hindi tayo matakot, bagkus sisikapin natin bilang mag-aaral na labanan ang hamon ng kasalukuyang sitwasyon. Nasa bahay ka man o sa paaralan, isipin mo lang na kaya mong mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kaya, ang mga inihandang aralin at gawain sa modyul na ito ay ikasisiya mo sapagkat mas lalo mo pang malilinang ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pag-unawa, pagmamasid at panonood sa mga sumusunod tulad ng teleserye, dula, shadow play, puppet show at iba pa mula sa iba’t ibang Online site.

Ang Modyul na ito ay nahahati sa dalawang aralin:

  • Aralin 1 – Ang Sining Panteatro: Dula at Teleserye
  • Aralin 2 – Ang Sining Panteatro: Shadow Play at Puppet Show

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Nakatutukoy ng mahahalagang elemento ng mahusay na sulating pansining na pinanoood na teleserye, dula, shadow, play, puppet show, atbp.

FILIPINO SA PILING LARANG (SINING AT DISENYO) Ikalawang MarkahanModyul: Ang Mga Sining Panteatro

Q4_M2_Filipino-sa-Piling-Larang-Sining

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment