Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Mga Pangunahing Suliranin at Hamong Kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 Hanggang sa Kasalukuyan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang ating bansa ay maraming suliranin at mga hamon na hinaharap. Marami sa mga ito ay matagal nang pilit sugpuin o kontrolin ng ating pamahalaan ngunit magpahanggang sa kasalukuyan nananatili pa rin ang mga ito. Alamin natin sa araling ito ang mga dahilan at epekto ng mga suliranin at hamong ito sa ating mga Pilipino. Ilalahad din ang mga maaring solusyon upang masugpo o maibsan ang dulot nito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Ang modyul na ito ay binubuo ng isang aralin:

  • Aralin 1 – Nasusuri ang mga Pangunahing Suliranin at Hamong Kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 Hanggang sa Kasalukuyan.

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang makakagawa ng mga sumusunod:

1. Naiisa-isa ang mga suliranin at hamon ng ating bansa at ang mga dahilan nito;

2. Natatalakay ang mga maaaring solusyon sa mga suliranin at hamon ng bansa.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Pangunahing Suliranin at Hamong Kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 Hanggang sa Kasalukuyan

AP6-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment