Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Pagtatanggol at Pagpapanatili sa Karapatang Pantao at Demokratikong Pamamahala

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Karapatang pantao, marahil narinig mo na ang salitang ito. Alam mo bang maraming paglabag sa karapatang pantao ang naranasan ng mga Pilipino sa panahong ng Martial Law.

Ano nga ba ang tinatawag na Karapatang pantao? Ano ang mga naging hakbang ng pamahalaan pagkatapos ng People Power I upang mapahalagahan at mapanatili ang karapatang pantao at demokratikong pamamahala?

Sa modyul na ito napahahalagahan ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala.

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang makakagawa ng mga sumusunod:

1. Natatalakay ang mga nangyaring paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino.

2. Maipahayag ang iyong damdamin tungkol sa People Power I.

3. Mabigyang halaga ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Pagtatanggol at Pagpapanatili sa Karapatang Pantao at Demokratikong Pamamahala

AP6-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Pagtatanggol at Pagpapanatili sa Karapatang Pantao at Demokratikong Pamamahala”

Leave a Comment