Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Pagkilos at Pagtugon ng mga Pilipino na Nagbigaydaan sa Pagwawakas ng Batas Militar

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Gaano nga ba kalakas ang mamamayan kapag nagbuklod ang mga ito? Anu – ano kaya ang makakamit ng isang mamamayang nagkakaisa tungo sa isang layunin?

Sa modyul na ito ay tatalakayin at ipapaliwanag natin ang iba’t-ibang pangyayari kung bakit nabuo ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ilalahad at aalamin natin kung paano winakasan ng sambayanang Pilipino ang diktatorya.

Ang modyul na ito ay binubuo ng isang aralin:

  • Aralin 1 – Mga Pangyayaring Nagbigay Daan sa Pagbuo ng People Power I

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang makakagawa ng mga sumusunod:

1. Nakakapagbigay ng mga pangyayaring nagbigay daan sa pagbuo ng People Power I.

2. Nakakatalakay kung paano natamo ng sambayanang Pilipino ang demokrasya.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Pagkilos at Pagtugon ng mga Pilipino na Nagbigaydaan sa Pagwawakas ng Batas Militar

AP6-Q4-MOD2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.