Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Mga Patakaran, Programa at Kontribusyon ng Bawat Pangulo Tungo sa Pag-unlad ng Bansa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kailangan ng isang pinuno na magkakasakatuparan ng mga hinaing at mga hangarin ng taong bayan para sa ikauunlad ng bansa. Ang pinuno rin ang tumataguyod sa mga karapatan at kapakanan ng taong bayan.

Sa modyul na ito ay maiisa-isa mo ang mga patakaran, programa at kontribusyon ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa.

Ang modyul na ito ay binubuo ng isang aralin:

  • Aralin 7: Mga Patakaran, Programa at Kontribusyon ng Bawat Pangulo Tungo sa Pag-unlad ng Bansa.

Pagkatapos mong gawin ang aralin sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang makakagawa ng mga sumusunod:

1. Matatalakay ang mga patakaran, programa at kontribusyon ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa;

2. Maiisa-isa ang mga nagawa ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa;

3. Mabibigyang halaga ang mga nagawa ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Patakaran, Programa at Kontribusyon ng Bawat Pangulo Tungo sa Pag-unlad ng Bansa

AP6-Q4-MOD5

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment