Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Mga Kontemporaryong Isyu ng Lipunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang isyung panlipunan ay mga mahahalagang pangyayari o kaganapan sa loob ng bansa na may malawakang epekto sa iba’t ibang sektor ng lipunan na kinabibilangan ng pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan at ekonomiya.

Sa aralin na ito tatalakayin natin ang iba’t-ibang kontemporaryong isyu ng lipunan na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Inaasahang masusuri ng mga mag-aaral ang iba’t-ibang kategorya ng bawat kontemporaryong isyu ng ating lipunan.

A. Pampulitika (Hal. Usaping pangteritoryo sa West Philippine Sea, korapsyon, atbp.)

B. Pangkabuhayan (hal. Open trade, globalisasyon, atbp.)

C. Panlipunan (hal. OFW, gender, drug, child abuse, atbp.)

D. Pangkapaligiran (climate change, atbp.)

Grade 6 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Kontemporaryong Isyu ng Lipunan

AP6-Q4-MOD6

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment