Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta? Alam mo ba kung paano makakamit ang kaunlaran ng isang bansa? Sa panahong ito kung saan ay may napakaraming suliraning pangekonomiya, nakapag-isip ka na ba kung paano makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa? Nakikilahok ka ba sa mga programa at proyekto ng ating pamahalaan? Alam mo ba na malaki ang maitutulong nito sa pag unlad ng ating bansa?

Sa modyul na ito, malalaman mo ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga programa o proyekto ng pamahalaan sa pag unlad ng bansa. Atin ring tatalakayin ang mga tungkulin ng isang mamamayan sa pagkamit ng kaayusan at katahimikan ng isang bansa.

Ang modyul na ito ay binubuo ng isang aralin:

➢ Aralin 1 – Tungkulin ng Mamamayan sa Kaunlaran

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang makakagawa:

1. Natatalakay ang mga gampaning ng pamahalaan at mamamayan sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran

AP6-Q4-MOD7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran”

Leave a Comment